Hemmaladdning e-mobility Integritetspolicy

DEFA AB, org.nr. 556210-1567, (”DEFA”) och Ahlsell Sverige AB, 556012-9206, (”Ahlsell”), tillsammans “vi”, “oss” eller “vår”, värnar om din personliga integritet. Den här integritetspolicyn informerar om hur DEFA och Ahlsell som gemensamt personuppgiftsansvariga samlar in och använder dina personuppgifter i syfte att tillhanda en laddstation för din elbil. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad och hur rättigheterna görs gällande. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.
Du är välkommen att kontakta oss på dpo@defa.com eller om du skulle ha några frågor om vår gemensamma behandling av dina personuppgifter.

DEFA AB
Södra Kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv

1 PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND
Personuppgifter är all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt (information som med stöd av annan information går att härleda till en person).
De personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), personnummer, fastighetsbeteckning och övrig information hänförlig till dig som behövs för installation av laddstationen, även i form av bilder. Personuppgifterna inhämtar vi initialt via din bilhandlare när du köper din elbil och gör en intresseanmälan om laddstation, och sedan direkt från dig när vi inhämtar fler uppgifter för att kunna göra vår bedömning av om det går att installera laddstation eller inte.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna:

 • kontakta dig efter att du lämnat in en intresseanmälan om laddstation, för att be om kompletterande information. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig efter att du lämnat din intresseanmälan.
 • möjliggöra en bedömning av förutsättningarna för att installera en laddstation hos dig. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att besvara din intresseanmälan om laddstation.
 • administrera din beställning av laddstationen samt bedöma hur installationen ska gå till väga (vilka produkter och tjänster som behövs). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra berättigade intressen av att administrera beställningen, hålla berörda parter (oss, bilhandlare och installatör) informerade om ärendets gång samt tillhandahålla dig support.
 • informera om nya produkter, tjänster och erbjudanden från oss som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan till exempel komma att utföra direktmarknadsföring via e-post (som du enkelt kan tacka nej till). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
 • skapa statistik och analys. Dina personuppgifter kommer att aggregeras med andra personuppgifter vilket innebär att uppgifterna inte längre kan hänföras till dig. Behandlingen sker med stöd av våra berättigade intressen, bl.a. intresset av att kunna utveckla och förbättra våra produkter.

2 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder till exempel leverantörer som tillhandahåller molnlagring, CRM-verktyg, e-postutskick och bokföring. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi kommer även att dela dina personuppgifter med den installatör som kommer att utföra installationen av laddstationen hos dig. Den behandling av dina personuppgifter som installatören utför i samband med installation av laddstationen ansvarar installatören för på egen hand.

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra parter om det krävs enligt lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
För det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överlåta hela eller delar av verksamheten, kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

3 HUR LÄNGE VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.
Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift och varför den behandlas. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. En uppgift kan exempelvis sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.
Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

4 ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND
Vi behandlar och lagrar alla dina uppgifter inom EU/EES. Om vi i framtiden skulle komma att överföra dina uppgifter till tredje part utanför EU/EES ser vi till att överföringen sker i enlighet med tillämplig lag, och att du informeras om detta genom en uppdatering av integritetspolicyn.

5 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Den första kopian tillhandahåller vi kostnadsfritt, men om du gör upprepade förfrågningar om kopior av dina uppgifter kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli glömd”).  Du har rätt att begära radering av dina uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rättats, eller en invändning från dig har hanterats.
 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandling som sker med stöd av berättigat intresse. Det innebär att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
 • Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på imy.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
 • Om du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgifterna till DEFA som angetts ovan.

6 ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på DEFA:s hemsida. Vi rekommenderar att du besöker DEFA:s hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vår gemensamma personuppgiftsbehandling.

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 27 januari 2021.