Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) er en norsk lov som skal sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetslovens § 4. Dette arbeidet  er godt forankret i strategiprosessen, og er tatt inn i våre etiske retningslinjer og krav til leverandører.

Grunnleggende menneskerettigheter

I våre etiske retningslinjer er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon

Vi har i tillegg basert denne på prinsipper i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, som gir en omfattende oversikt over regler som skal følges, og hensyntar dessuten prinsippene og kjerneområdene i ISO 260000, ILO konvensjonene og FNs Bærekraftsmål.

Se mer i våre etiske retningslinjer (Code of Conduct and Ethics).

Anstendige arbeidsforhold, mangfold og likestilling

Vi følger de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter som regulerer ansettelses- og arbeidsforhold, samt helse, miljø og sikkerhet, i de landene vi opererer i. Vi krever at våre leverandører bekrefter dette gjennom egenerklæringer.

Økt mangfold, i form av synlige og ikke synlige ulikheter som etnisitet, nasjonalitet, alder, kjønn, livssyn eller andre sårbare grupper, er både egen organisasjon og bransjen som helhet tjent med. Alle personer skal behandles rettferdig, med respekt og verdighet, og likestilt med tanke på den enkeltes ferdigheter, kvalifikasjoner, leveranser og evne. Diskriminering skal ikke forekomme.

Les mer i vår redegjørelse om  åpenhetsloven og i vår likestillingsredegjørelse.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du et spørsmål til oss?

Send inn ditt spørsmål til sustainability@defa.com. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.