Salgsbetingelser for forbrukerkjøp

1. Innledning
Disse salgsbetingelsene regulerer kjøp av varer i DEFAs nettbutikk («Nettbutikken») der kjøper opptrer som forbruker, og inngår i avtalen mellom DEFA og kjøper. Dersom kjøper ikke er forbruker gjelder DEFAs salgsbetingelser for salg til bedrift.

Forbrukerkjøp foreligger bare der kjøper etter lovgivningen anses som forbruker i den aktuelle handel. Dette krever normalt at kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter og er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i forbrukerens lovbestemte minimumsrettigheter.

2. Partene
Selger er betegnes i det følgende som «DEFA» og har følgende selskapsinformasjon:
Navn: DEFA AS
Organisasjonsnummer: 945 692 758
Besøksadresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad
Postadresse: Postboks 370, N-1301 Sandvika
E-post: connect@defa.com
Telefon: +47 32 06 77 00 innvalg tast 1 + 1

Kjøper er den forbrukeren som angis som kjøper i bestillingsskjemaet, og betegnes i det følgende som «kjøper». Dersom bestillingen foretas av en annen person på vegne av kjøper innestår vedkommende for å ha tilstrekkelige fullmakter.
Partene i handelen og avtalen er kjøper og DEFA.

3 Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i Nettbutikken og ved bestilling, og eventuelt andre skriftligavtalte vilkår. DEFA aksepterer ikke ensidige vilkår eller betingelser fra kjøper utover de standard opplysninger og valg som følger av bestillingsskjemaet. Ved motstrid går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til DEFA gjennom Nettbutikken og bestillingen er bekreftet av DEFA gjennom ordrebekreftelse eller lignende melding. Melding om at bestillingen er mottatt anses ikke som ordrebekreftelse.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet feil i Nettbutikken, eller i annonser, korrespondanse eller lignende fra DEFA, og kjøper innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. DEFA forbeholder seg også retten til å kansellere en ordre, eller deler av den, dersom varen er utsolgt. Dersom det er angitt en begrensning knyttet til et tilbud, eksempelvis ved at antall eksemplarer per kunde eller husstand er begrenset, vil ordre som hver for seg eller samlet overstiger begrensningen kunne kanselleres av DEFA selv om kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

DEFA vil gi melding om situasjoner som nevnt i avsnittet ovenfor i forbindelse med sin behandling av ordren, senest ved utsendelse. I tilfelle feil vil DEFA normalt også tilby kjøper å gjennomføre handelen på korrigerte betingelser.

Varen kan også være underlagt avtalevilkår fra produsenten eller andre tredjeparter, slik som produsentgarantier, lisenser og abonnementsbetingelser. DEFA er ikke part i slike avtaler, og aksepterer heller ikke noe ansvar for disse.

DEFA forbeholder seg retten til å endre priser og annen informasjon for varer i Nettbutikken, herunder kampanjer, uten varsel. Det er prisen og informasjonen for varen på bestillingstidspunktet som til enhver tid danner grunnlag for avtalen med kjøper.

4 Pris
Prisene i Nettbutikken inkluderer merverdiavgift, og eksklusive frakt.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen i Nettbutikken før bestilling er foretatt.

For leveranser til Svalbard og Jan Mayen, samt bestillinger til adresser utenfor Norge, kan det gjelde særlige priser og betingelser.

5 Betaling
DEFA kan kreve betaling for varen når den er sendt fra DEFA til kjøper. Betaling skjer via den betalingsmetode som velges av kjøper i forbindelse med bestillingen.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan DEFA reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Det samme gjelder ved tilsvarende betalingsløsninger hvor oppgjøret skjer gjennom tredjepart.

Ved betaling med faktura blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. DEFA kan stille krav om kredittsjekk for betaling med faktura. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente, i tillegg til purre- og inkassogebyrer etter lovens satser.

DEFA har salgspant i varen inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

DEFA kan overdra sitt krav på betaling til tredjepart.

6 Levering

DEFA leverer varen til den leveringsadresse som fremkommer av kjøpers bestilling, ved bruk av den forsendelsesmetode som er angitt i bestillingen eller som på annen måte er avtalt. DEFA tilbyr og aksepterer kun de leveringsadresser og -metoder som kan angis i bestillingsløsningen i Nettbutikken. Leveranse til adresser utenfor Norge, eller til Svalbard eller Jan Mayen, krever særskilt godkjenning fra DEFA.

Levering er skjedd når kjøper, eller kjøpers representant, har overtatt varen. Ved levering til postkasser anses levering å ha skjedd når varen er levert i postkassen. Dersom kjøper bestiller levering til en annen adresse enn sin egen, eller til en annen person enn seg selv, gjelder tilsvarende for slik levering.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal DEFA levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper. Det understrekes at alle leveringstidspunkt som angis i Nettbutikken må anses som veiledende, og ikke bindende. DEFA tar ikke tar ansvar for forsinkelser som skyldes befrakteren eller forhold utenfor DEFAs kontroll.

Risikoen for varens tap eller ødeleggelse går over på kjøper ved levering. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Kjøper bør snarest mulig etter levering undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen, herunder at det ikke er transportskader eller mengdeavvik mv. Eventuelle avvik bør meldes DEFA snarest.

Dersom kjøper unnlater å hente varer på avtalt sted, herunder at varen blir returnert til DEFA fordi fristen for henting hos befrakter er oversittet, eller at varen ikke er hentet innen 14 dager der det er avtalt henting hos DEFA, vil DEFA belaste kjøper et gebyr for å dekke DEFAs faktiske utlegg for å levere varen til kjøper og anse ordren som. Gebyret vil utgjøre fraktutgifter tur/retur, samt et standardisert gebyr på kr 290.

7 Installasjon, brukerstøtte og vedlikehold
Kjøper er ansvarlig for og må bekoste eventuell montering og installasjon av varen. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

DEFA yter normalt ingen brukerstøtte for varer kjøpt i Nettbutikken, men kjøper får tilgang til eventuell brukerstøtte fra produsenten i den grad produsenten tilbyr dette, på de vilkår produsenten har for dette. I den grad DEFAs kundeservice tilbyr brukerstøtte for varen gjøres dette etter beste evne og forutsatt tilgjengelighet.

Vedlikehold av varen er kjøpers ansvar. Produsentens anvisninger bør følges, og skader som skyldes mangelfullt vedlikehold utgjør ikke en mangel. DEFA gjør oppmerksom på at produsentens garantier kan forutsette bruk av autorisert verksted og autoriserte deler mv.

8 Angrerett

8.1 Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerettsloven § 22 angir hvilke avtaler som er unntatt angrerett.

Angrefristen begynner å løpe som følger:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Kjøper må gi DEFA melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom DEFA ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema før avtaleinngåelsen. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger DEFA for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til DEFA uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen om ikke annet eksplisitt følger av avtalen. DEFA kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

DEFA er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra DEFA fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. DEFA har rett til å holde tilbake betalingen til DEFA har mottatt varen fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8.2 Angrerett ved varer med installasjon
Angreretten gjelder også for varer som kjøpes med installasjon, men kunde må selv dekke alle omkostninger rundt demontering og retur. Kunde aksepterer også endringer på materiell og eiendom som følge av installasjonen må tilbakestilles av kunde for egen regning. Eksempelvis hulltaking i vegg for installasjon av hjemmelader.

9 Kjøpers rettigheter ved DEFAs mislighold

9.1 Forsinkelse eller manglende levering

9.1.1 Generelt
Dersom DEFA ikke leverer varen, eller leverer den for sent, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra DEFA etter reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5.

9.1.2 Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra DEFA, med mindre det foreligger en hindring som DEFA ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for DEFA at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at DEFA oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9.1.3 Heving
Dersom DEFA ikke leverer varen til avtalt tid skal kjøper oppfordre DEFA til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom DEFA ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis DEFA nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet DEFA om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen.

9.1.4 Erstatning
Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelse, med mindre DEFA godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor DEFAs kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Forbrukerkjøpsloven kapittel 11 inneholder nærmere regler om erstatningsberegning mv.

9.2 Mangler

9.2.1 Generelt
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi DEFA melding om at kjøper påberoper seg mangelen.

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan normalt skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er imidlertid reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra DEFA etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Kjøper må ikke sende varer til retting hos DEFA uten etter nærmere avtale med DEFA. Ved innsending er kjøper ansvarlig for å pakke varen forsvarlig. Kjøper bærer selv fraktkostnader og DEFAs rimelige undersøkelseskostnader forbundet med uberettigede reklamasjoner. DEFA kan holde tilbake varen frem til slike kostnader er betalt.

9.2.2 Retting eller omlevering
Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. DEFA kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder DEFA urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. DEFA har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

DEFA erstatter ikke kjøpers omkostninger ved egne reparasjonstiltak eller tredjeparts reparasjoner eller undersøkelser, med mindre disse er pådratt som følge av at DEFA har misligholdt sine utbedringsplikter eller dette er avtalt skriftlig med DEFA.

DEFA kan anmode om at kjøper retter krav om retting eller omlevering direkte til produsenten der dette er mest hensiktsmessig.

9.2.3 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

9.2.4 Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10 DEFAs rettigheter ved kjøpers mislighold

10.1 Generelt
Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes DEFA eller forhold på DEFAs side, kan DEFA etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9.

DEFA vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

10.2 Oppfyllelse
DEFA kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper DEFA sin rett dersom DEFA venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10.3 Heving
DEFA kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøpers side. DEFA kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter DEFA en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan DEFA heve kjøpet.

10.4 Betalingsmislighold
Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan DEFA kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11 Garantier
For noen varer vil produsenten gi en garanti knyttet til varens egenskaper, ytelse og holdbarhet mv. Garantiens omfang følger må fastsettes ut fra den enkelte garantierklæring, og det vil normalt være betingelser for utøvelse av garantien knyttet til installasjon, bruk og reklamasjon innen gitte tidsfrister mv.

DEFA er ikke ansvarlig for garantier som ikke er avgitt av DEFA, og innestår heller ikke for at slike garantier gir kjøper bedre rettigheter enn kjøpers lovbestemte rettigheter. En garanti innebærer uansett ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9.

Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantikrav dekkes av kjøper, eller produsenten dersom dette følger av garantien.

12 Personopplysninger
DEFA er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger i forbindelse med handelen. Personopplysninger behandles i henhold til DEFAs personvernserklæring.

Dersom kjøper i forbindelse med handelen oppgir personopplysninger om andre enn seg selv innestår kjøper for at det finnes gyldig behandlingsgrunnlag for dette, eksempelvis i form av samtykke fra den registrerte eller en berettiget interesse.

13 Kommunikasjon
Kjøper aksepterer DEFAs bruk av elektronisk kommunikasjon ved alle henvendelser knyttet til handelen. Elektronisk kommunikasjon til den e-post adresse som er oppgitt av kjøper ved bestillingen anses som gyldig sendt til kjøper.

Ved henvendelser til DEFA skal kjøper benytte de adresser og kommunikasjonsmetoder som oppgis i Nettbutikken knyttet til den aktuelle henvendelse. Ved reklamasjon eller krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post), og det bør vises til ordrenummer.

DEFA kan ved henvendelser kreve at kjøper verifiserer sin identitet og at varen er kjøpt i Nettbutikken.

14 Endringer i vilkårene
DEFA forbeholder seg retten til å endre disse salgsvilkårene uten varsel. Det er alltid salgsvilkårene på bestillingstidspunktet som gjelder.

15 Lovvalg og konfliktløsning
Avtalen er underlagt norsk rett.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, og klager rettes til DEFA innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Dersom dette ikke lykkes kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for å inngi en klage. Det er særlig relevant forbrukere bosatt i et annet EØS-land enn Norge. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
Tvister kan også bringes inn for de ordinære domstoler i Norge.