Vilkår for mobilbaserte tjenester

Gyldig fra 1. november 2012

1. Om Vilkårene

Vilkårene gjelder den eller de tjenester som er basert på mobiltelefoniløsninger og som leveres av eller gjennom DEFA, eller andre selskaper i samme konsern som DEFA, etter nærmere avtale mellom Kunden (som kunde) og DEFA (som leverandør), og som primært er ment til bruk i Norge.
Se produktinformasjon på www.defa.com for nærmere beskrivelser av de enkelte tjenestene.

For kjøp av andre produkter og tjenester enn de som fremgår ovenfor gjelder egne bestemmelser, selv der slike er levert av DEFA i forbindelse med Tjenesten. Disse omfattes ikke av Vilkårene.

Ved å underskrive eller på annen måte godta etableringsskjemaet, eller for øvrig å ta Tjenesten i bruk, anses Kunden å ha godtatt Vilkårene. Vilkårene kommer i tillegg til eventuelle andre skriftlige avtaler mellom Kunden og DEFA, og har forrang med mindre annet er avtalt. Forbrukerlovgivningen kan i visse tilfeller gi en Kunde som er forbruker ytterligere rettigheter.

2. Definisjoner

Bruker – Enhver person som benytter Tjenesten.

Brukeridentifikator – SIM-kort, eller programvare mv med tilsvarende funksjonalitet, som er utstedt fra DEFA til Kunden for bruk med Tjenesten.

DEFA – DEFA AS, norsk org nr. 945692758 adresse Blingsmovegen 30, NO-3540 NESBYEN, Norge.

Kunden – Den juridiske eller fysiske person som er DEFAs avtalemotpart og juridisk ansvarlig for Tjenesten overfor DEFA.

Nettoperatøren – Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som driver det mobilnettverket DEFA benytter for å levere Tjenesten.

Tjeneste – Den eller de tjenester som omfattes av Vilkårene i forhold til Kunden, se punkt 1. Dersom Kunden har etablert flere Tjenester gjelder Vilkårene for hver slik Tjeneste.

Vilkårene – Disse standardvilkårene med tilhørende for Tjenesten, slik de til enhver tid gjelder.

3. Etablering av Tjenesten

Tjenesten etableres ved at etableringsskjema sendes DEFA direkte fra Kunden (fysisk eller elektronisk) eller gjennom autorisert forhandler og at DEFA godtar kundeforholdet. DEFA kan stille krav om at det fremvises tilfredsstillende legitimasjon eller fullmakt, og kan foreta kredittsjekk av Kunden. DEFA kan på saklig grunnlag avslå etablering av kundeforhold med Kunden.

DEFAs utstedelse av Brukeridentifikator til Kunden anses som aksept av kundeforholdet.
I forbrukerforhold kan Kunden, dersom Tjenesten er etablert gjennom fjernsalg, gå fra avtalen innen 14 dager etter at DEFA har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Ved bruk av angrerett skal Kunden betale for bruk av Tjenesten frem til angreretten ble utøvet, herunder utgifter forbundet med etablering og installering.

4. Priser og betaling

Priser, betalingsvilkår og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på DEFAs nettsted, www.defa.com. Faste avgifter forskuddsfaktureres normalt for ett – 1 – år av gangen. For prisendringer gjelder pkt 15. Dersom Kunden har flere Tjenester kan disse faktureres samlet.

Klager på faktura skal fremsettes innen forfall. Ved klage skal Kunden skal uansett betale uomtvistet del av faktura. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og gebyrer i henhold til inkassolovgivningen.

5. Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt skjer oppstart av Tjenesten så snart som praktisk mulig etter DEFAs aksept av kundeforholdet, og Tjenesten fortsetter så inntil den blir oppsagt.

Kunden kan si opp Tjenesten med skriftlig varsel til DEFA på én – 1 – måned regnet fra utløpet av kalendermåneden da oppsigelse skjer. Oppsigelse fra Kunden skjer ved melding til DEFA, samt etterfølgende bekreftelse pr SMS via Kundens registrerte mobiltelefonnummer. DEFA kan ved skriftlig varsel, og med samme oppsigelsesfrist som Kunden, si opp Tjenesten dersom det er saklig grunn til det. Dersom Kunden har flere Tjenester må hver av disse sies opp enkeltvis.
Dersom en part vesentlig misligholder Vilkårene kan Tjenesten sies opp (heves) med øyeblikkelig virkning. Før avtalen heves skal den misligholdende part varsles skriftlig, om mulig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for retting.

DEFA foretar et netto sluttoppgjør mot Kunden etter Tjenestens opphør. Ved opphør plikter DEFA å tilbakebetale forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter, mens Kunden skal betale for eventuelle krav som har påløpt frem til opphør av Tjenesten. Dersom det er avtalt bindingstid skal Kunden uansett betale faste avgifter som ville påløpt i bindingsperioden.

Når oppsigelsen trer i kraft opphører samtidig Kundens rett til å benytte Tjenesten og DEFAs forpliktelser knyttet til Tjenesten. Oppsigelse berører ikke rettigheter og plikter partene har opparbeidet forut for Tjenestens opphør.

6. Bruk av Tjenesten

Tjenesten skal kun benyttes sammen med ustyr som er godkjent av DEFA, og som er i forskriftsmessig stand.

Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenesten og for alle Brukere, såfremt det ikke kan påvises at bruken er uautorisert og muliggjort gjennom DEFAs uaktsomhet eller mangel ved Tjenesten.
Brukeridentifikatoren er DEFAs eiendom, og skal kun benyttes i tilknytning til Tjenesten. Det er ikke tillatt å modifisere, kopiere eller på annen måte gjøre inngrep i Brukeridentifikatoren.

7. Uautorisert bruk

Kunden er ansvarlig for at Brukeridentifikator og koder knyttet til Tjenesten oppbevares på en betryggende måte, utilgjengelig for uvedkommende.

Får Kunden kjennskap til eller mistanke om at Brukeridentifikatoren eller koder knyttet til Tjenesten har kommet på avveie skal Kunden straks gjøre tiltak for å hindre misbruk, herunder å endre koder (hvis mulig) eller kontakte DEFA for sperring av Tjenesten, jf pkt 11 nedenfor.

Kunden er ansvarlig for kostnader ved misbruk av Tjenesten før DEFA får melding i henhold til avsnittet ovenfor, selv om Kunden ikke kan klandres. I forbrukerforhold er Kunden ansvar etter dette avsnittet likevel begrenset som følger: Kr 1.000 ved normal uaktsomhet, eller inntil kr 8. 000 ved grovt uaktsomhet. Ved forsett eller unnlatelse av å gi melding innen rimelig tid etter tap av Brukeridentifikator eller kode er ansvaret ubegrenset, også i forbrukerforhold. DEFA er ansvarlig for bruk eller misbruk av Tjenesten som finner sted etter Tjenesten ble eller burde blitt sperret.

8. Tjenestens egenskaper

Tjenesten skal, med mindre annet er skriftlig avtalt, være i henhold til de krav som med rimelighet kan stilles til Tjenesten i henhold til skriftlig informasjon fra DEFA og Vilkårene.

DEFA kjøper tilgang til mobilnettet Nettoperatøren, og har ikke eget mobilnettverk. Tjenesten er basert på at DEFA videreselger tilgang til Nettoperatørens mobilnettverk til Kunden. Hvilke mobilnettverk DEFA til enhver tid benytter for Tjenesten er angitt på DEFAs hjemmesider www.defa.com.

Bruk av Tjenesten forutsetter kommunikasjon over mobilnettverk. Kunden må selv undersøke, og har risikoen for, at det er tilstrekkelig dekning for mobilsignaler på de steder der Tjenesten benyttes. Kunden plikter videre å i rimelig grad sjekke tjenestens tilgjengelighet og funksjonalitet på regelmessig basis. Bruk av Tjenesten i utlandet forutsetter at Nettoperatøren har inngått roamingavtale med utenlandsk nettoperatør.

Tjenesten kan tidvis være utilgjengelig på grunn av tekniske eller geografiske forhold, nettverksfeil, signalblokkering eller andre forhold utenfor DEFAs kontroll, og Tjenestens funksjonalitet kan påvirkes av slike forhold. Dette innebærer ingen mangel ved Tjenesten. Tilknyttet utstyr, GPS-dekning og lignende omfattes uansett ikke av Tjenesten.

DEFA har ikke ansvaret for innholdet i kommunikasjon som foregår via Tjenesten med mindre dette følger av særskilt avtale. Dersom utstyr som benyttes med Tjenesten åpner for tilknytning av andre typer elektronisk kommunikasjon enn det som inngår i Tjenesten er disse Kundens ansvar.

9. Mangler ved Tjenesten

Kunden skal snarest melde feil eller mangler ved Tjenesten, eller mistanke om slike, til DEFA. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel ved Tjenesten gjeldende dersom DEFA ikke får melding om mangelen uten ugrunnet opphold fra den ble eller burde vært oppdaget.

DEFA skal så snart som mulig, etter at DEFA ble kjent med en mangel ved Tjenesten, iverksette rimelige tiltak for å rette mangelen. Forutsatt rettmessig reklamasjon kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag, beregnet pr dag, for perioden da Kunden ikke får benyttet Tjenesten grunnet mangler. For erstatning gjelder pkt 10.

10. Erstatningsansvar

I forbrukerforhold er DEFA ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten. Utenfor forbrukerforhold er DEFA bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra DEFA. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen, og som ikke er indirekte tap.

DEFA er verken overfor forbrukere eller andre ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved Tjenesten, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra DEFA eller annet følger av forbrukerlovgivningen.

Som indirekte tap regnes blant annet:

1. tap som følge av minsket eller bortfalt arbeidsinntekt, produksjon eller omsetning; 2. tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt; 3. tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt; 4. tap som følge av skade på annet enn tilknyttet og godkjent utstyr; eller 5. tap som følge av ødelagte eller forringede data;

DEFA er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor DEFAs kontroll, og som DEFA heller ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av. DEFA er heller ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått ved rimelige tiltak fra Kunden.
Kunden skal holde DEFA skadesløs for ethvert krav fra Bruker som overgår det krav Kunden ville hatt mot DEFA i samme situasjon.

11. Midlertidig sperring

DEFA kan midlertidig sperre Tjenesten uten ansvar overfor Kunden dersom:

1. Kunden ikke betaler faktura innen betalingsfristen, og heller ikke har inngitt grunngitt og rimelig reklamasjon på faktura innen samme tid; 2. Kunden har oppgitt mangelfull eller ukorrekt kundeinformasjon, og dette har betydning for kundeforholdet; 3. Kunden benytter utstyr sammen med Tjenesten som ikke tilfredsstiller Vilkårene; 4. DEFA har begrunnet mistanke om at Kunden misbruker Tjenesten, overtrer Vilkårene, opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller krenker tredjemanns rettigheter; 5. DEFA har begrunnet mistanke om at Tjenesten er gjenstand for annen misbruk, og sperring fremstår som et forholdsmessig tiltak for å ivareta Kundens, DEFAs eller tredjeparts berettigede interesser; eller 6. hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever det

Før DEFA iverksetter sperring etter avsnittet ovenfor skal Kunden så langt mulig varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Blir forhold som nevnt i nr 1 – 4 ikke rettet innen rimelig frist DEFA setter regnes det som vesentlig mislighold. DEFA gjenopptar Tjenesten når det forhold som begrunnet sperringen er rettet eller på annen måte bortfalt.

Kunden kan selv kreve Tjenesten midlertidig sperret ved melding til DEFA. DEFA er ikke ansvarlig for stengning av Tjenesten som følge av at uvedkommende utgir seg for å være Kunden, så fremt DEFA ikke har opptrådt uaktsomt i denne forbindelse. Sperring iverksettes så snart som mulig, med mindre Kunden har angitt et senere tidspunkt. Tjenesten forblir sperret inntil Kunden gir melding om gjenåpning.

Selv om Tjenesten er sperret vil det påløpe vanlig faste løpende priser så lenge Tjenesten ikke er oppsagt. DEFA kan belaste sperregebyr i henhold til gjeldende prisliste. DEFA kan på samme basis som for sperring begrense Tjenestens funksjonalitet.

12. Personopplysninger

DEFA kan behandle data om Kunden som DEFA mottar som ledd i Tjenesten, herunder spesifikk informasjon om Kundens bruk av Tjenesten, til å administrere kundeforholdet, til fakturering og inndrivelse, samt å besørge korrekt leveranse av Tjenesten. DEFA og andre selskaper i samme konsern som DEFA kan også bruke personopplysninger som grunnlag for å distribuere informasjon til Kunden om DEFA-konsernets øvrige tjenester og nødvendig informasjon relatert til kundeforholdet, også via elektronisk kommunikasjon. Kunden kan reservere seg mot rene markedsføringshenvendelser ved å kontakte DEFA.

DEFA kan utlevere personopplysninger om Kunden til sine underleverandører, herunder vaktselskaper mv, i den grad dette er nødvendig for å levere Tjenesten. Kunden kan kreve å få informasjon om slike underleverandører.

DEFA sletter personopplysninger når behovet for behandling ikke lenger er til stede, og DEFA heller ikke er lovpålagt å oppbevare slik informasjon. Kunden har rett til innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger i henhold til personvernslovgivningen.

 

13. Posisjonsbasert informasjon

Dersom Tjenesten inneholder posisjonsbasert funksjonalitet, slik som GPSbasert sporingsfunksjonalitet eller lignende, kan DEFA innhente og lagre slik informasjon i den grad det er nødvendig for Tjenestens funksjonalitet, eller så fremt det for øvrig er opplyst om dette i forbindelse med Tjenesten.

DEFA kan også innhente slik informasjon som del av regelmessig funksjonskontroll for tilknyttet utstyr. DEFA vil behandle posisjonsbasert informasjon som personopplysninger, jf pkt 12 ovenfor.

14. Taushetsplikt

DEFA med ansatte har taushetsplikt om Kundens bruk av Tjenesten og om innholdet i Kundens kommunikasjon. DEFA skal ikke utlevere slike opplysninger til tredjepart uten Kundens samtykke, med mindre DEFA er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon i henhold til gjeldende lov. Dette er likevel ikke til hinder for at opplysninger leveres til DEFAs underleverandører mv i den grad dette er nødvendig for å levere Tjenesten.

15. Endringer

Kunden kan bestille endringer i Tjenesten i den grad DEFA tilbyr ulike alternativer for Tjenesten. DEFA kan på samme basis som for etablering av Tjenesten godkjenne eller nekte Kundens endringsforespørsler.

DEFA kan når som helst foreta endringer i Vilkårene, inkludert prisendringer, ved skriftlig melding til Kunden. Dersom endringen ikke åpenbart er til fordel for Kunden, skal DEFA varsle Kunden senest én – 1 – måned før endringen trer i kraft. Kunden kan i slike tilfeller også vederlagsfritt si opp Tjenesten innen samme frist. I tilfelle bindingstid er avtalt får eventuelle endringer til Kundens ugunst ikke virkning i bindingstiden. Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at en varslet endring har trådt i kraft anses endringen uansett som akseptert.

Uavhengig av avsnittet over kan prisendringer gjennomføres umiddelbart om de skyldes økning i offentlige avgifter, skatter og avgifter eller andre omstendigheter, som påvirker DEFAs sluttbrukerpriser og som ligger utenfor DEFAs kontroll. Kunden kan heller ikke si opp Tjenesten vederlagsfritt som følge av slike endringer.

Tjenesten kan forutsette funksjonalitet i tilknyttet utstyr. I den grad dette er nødvendig for å levere Tjenesten eller hindre misbruk av Tjenesten har DEFA rett til å endre innstillinger og oppgradere programvare mv i tilknyttet utstyr ved fjerntilgang eller lignende, uten nærmere varsel til Kunden, Kunden aksepterer at dette kan medføre endringer i tilknyttet utstyrs funksjonalitet.
DEFA kan bytte Brukeridentifikatoren dersom det er saklig grunn for det, forutsatt rimelig forhåndsvarsel til Kunden. Kunden plikter å medvirke til slikt bytte. DEFA er ikke ansvarlig for kostnader Kunden blir påført i denne forbindelse.

16. Overdragelse og bruksoverlatelse

DEFA kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet til andre selskaper i DEFA konsernet, eller i forbindelse med overdragelse av tilhørende virksomhet, såfremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

Kunden må ikke videreselge, leie ut, eller på annen måte gjøre Tjenesten tilgjengelig for tredjemann. Dette er likevel ikke til hinder for at tredjemann benytter eller betjener Tjenesten på vegne av Kunden, enten som del av normal bruk av Tjenesten og/eller i tilknytning til normal bruk av utstyr og gjenstander som står i naturlig sammenheng med Tjenesten.

17. Kommunikasjon og kontaktinformasjon

Kommunikasjon fra Kunden til DEFA knyttet til Tjenesten skal skje til DEFAs kundesenter. Kontaktdetaljer finnes på www.defa.com. DEFA kan kreve at Kunden legitimerer seg gjennom personopplysninger, kodeord eller andre identifikatorer før DEFA iverksetter Kundens instrukser.
Annen kommunikasjon kan skje via kommunikasjon til de kontaktpunkter partene til enhver tid har oppgitt i forbindelse med Tjenesten, herunder ved elektronisk kommunikasjon. Tekstbasert elektronisk kommunikasjon likestilles med tradisjonell skriftlig kommunikasjon. En part er selv ansvarlig for å sjekke om det er sendt meldinger til de oppgitte kontaktpunkter.

Kunden skal snarest mulig gi melding til DEFA om endringer i oppgitt kontaktinformasjon og andre endringer av betydning for kundeforholdet.

All kommunikasjon med DEFA i anledning Tjenesten kan bli lagret, enten ved lydopptak eller i elektronisk journal etc, uten nærmere varsel. Personopplysninger vil behandles i samsvar med Vilkårenes bestemmelser om dette, jf pkt 12 ovenfor.

18. Lovvalg og tvisteløsning

Tjenesten og Vilkårene er underlagt norsk rett. Tvister mellom partene skal først søkes løst i minnelighet, men hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Utenfor forbrukerforhold er Asker og Bærum tingrett verneting.

DEFA AS © 2012