Effekttariffer eller rushtidsavgift – hva er sant om fremtidens nettleie?

Utsnitt av sikringer i sikringsskap

Effekttariffer, rushtidsavgift og dynamisk prising - mye har vært sagt om hva vil skje med nettleien, men hva er egentlig status nå? Her er en liten oppdatering.

Hvorfor skal nettleien endres?

Stadig økende forbruk er en utfordring for kapasiteten i eksisterende strømnett. Disse må kunne håndtere de høyeste toppene i effektforbruket, som i dag typisk forekommer på morgenen og etter jobb. Å bygge ut økt kapasitet er imidlertid dyrt, og mye av kostnaden vil til syvende og sist bli overført til forbrukerne.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets energiressurser, og sørge for at strømnettet utnyttes best mulig. For å stimulere til endringer i forbruksmønsteret og for å unngå unødvendige utbygginger ønsker NVE derfor å gå over til en nettleiemodell basert på effektforbruk.

Hva har skjedd så langt?

I 2018 sendte NVE sitt første forslag til ny ordning ut på høring. I korte trekk baserte dette forslaget seg på en modell der forbrukere skulle abonnere på et avtalt maksimalt effektforbruk. Å overstige dette effektforbruket ville føre til økte priser. Dette forslaget møtte sterk kritikk fra alle høringsinstanser, noe som førte til at NVE i september offentliggjorde at de ville sende ut et nytt forslag på høring i 2019. En ny ordning skal etter planen innføres fra 2021.

Selv om et nytt høringsforslag ikke er lagt frem, er de grunnleggende elementene likevel klare. Denne gangen ønsker NVE en ordning der nettleverandørene må forholde seg til felles sett med kriterier for beregning av nettleie. Alle disse kriteriene legger opp til at effektforbruk skal være det bærende elementet. Med andre ord skal forbrukere betale for kapasiteten de legger beslag på, og prisene skal reguleres etter den tilgjengelige kapasiteten i nettet.

Om forslaget vedtas vil nettleverandørene få frihet til å utforme og tilpasse sine egne modeller innenfor de gitte kriteriene.

Hvordan bør du forberede deg?

Det eneste som er helt sikkert er at det fortsatt er mye usikkerhet rundt ny nettleieordning. En ny høringsrunde til høsten kan både føre til at forslaget endres og at innføring av ny ordning utsettes. Siden forslaget legger opp til at leverandørene kan utforme sine egne modeller, vil det også bli forskjeller i hvordan ordningen vil slå ut for forbrukerne. Lokale tilpasninger vil også bidra til dette.

NVE har vært tydelige på at de ikke ønsker at forbrukere med et høyt effektforbruk skal straffes med urimelig høye priser, men at ordningen skal gi et «vennlig dytt». Med andre ord er det kanskje ikke grunn til å engste seg alt for mye helt enda. Det er heller ingen god ide å investere i påståtte løsninger på et problem som vi enda ikke vet utfallet av.

Det beste du kan gjøre nå er å satse på smarte og effektive løsninger som hjelper deg å optimalisere strømforbruket både nå og i fremtiden, uansett hva som skjer. Det kan du bare tjene på. Snakk med oss om du ønsker tips og råd!